ของที่ระลึก ของพรีเมี่ยม ของที่ระลึก ของพรีเมี่ยมเอกลักษณ์ไทย

 เข้าสู่ระบบ - สมัครสมาชิก  |  
 ตะกร้าสินค้า (0)  |  
 

คำสวดไหว้พระพิฆเนศและองค์เทพ 

 

1) พระพิฆเนศ     เทพแห่งความสำเร็จและความสมหวังในทุกๆ ด้าน

   โอม ศรี คเณศายะ นะมะฮา ( บทสวดหลัก )

     คำสวดไหว้         โอม คัม คณะปัตเย นะมะหะ

     มนต์นี้ใช้สวดก่อนเดินทาง หรือเริ่มต้นการทำสิ่งใหม่ เพื่อขจัดอุปสรรคที่จะเกิดขึ้น นำมาซึ่งความสำเร็จสมประสงค์

      คำสวดไหว้        โอม นะโม ภัควเต คชานนายะ นะมะหะ

      มนต์นี้เป็นมนต์แห่งการกราบไหว้บูชาที่พระคเณศทรงโปรดมาก ให้อำนาจและเสน่ห์โชคลาภ

       คำสวดไหว้       โอม วักรตุน ทายะฮัม

       มนต์นี้มีอำนาจมากเมื่อใดเกิดทุกข์เกิดเหตุขัดข้องไม่สามารถดำเนินต่อไปได้ ควรทำสมาธิและสวดมนต์บทนี้

 

2) พระวิษณุ(พระนารายณ์)  เทพแห่งการปกปักรักษา ความมั่งคง ขจัดโรคภัยทั้งปวง 

    มอบความร่ำรวย

       คำสวดไหว้       โอม นารายะณายะ นะมะ

 

3) พระพรหม    มหาเทพแห่งการสร้าง ประทานความรุ่งเรือง การสร้างสรรค์สิ่งใหม่

    และความผาสุข

       คำสวดไหว้       โอม พรัม หมะ เณ นะมะ

 

4) พระศิวะ (พระอิศวร)  มหาเทพแห่งการทำลายอุปสรรคทั้งปวง  ขจัดภัยพิบัติ

    ขจัดความเจ็บป่วย

       คำสวดไหว้       โอม นะมะ ศิวายะ

 

5) พระแม่ลักษมี พระแม่แห่งความมั่งคั่ง ร่ำรวย และเป็นเทพีแห่งความรัก

       คำสวดไหว้       โอม ลักษะ มะไย นะมะ

 

6) พระแม่อุมาเทวี (พระแม่ปารวตี) พระแม่แห่งพลังอำนาจ ประทานความมีเกียรติยศ

    ชื่อเสียง ความมั่นคง และบารมีอันสูงสุด

       คำสวดไหว้       โอม ปาระวัต ตไย นะมะ

 

7) พระแม่สรัสวดี  พระแม่แห่งศาสตร์ ศิลป์ วิทยาการ ประทานปัญญา ความสำเร็จ 

    ด้านการศึกษา ดนตรีทุกแขนง

       คำสวดไหว้       โอม สะรัส วะ ตไย นะมะ

 

8) พระตรีมูรติ (พระพรหม พระศิวะ พระวิษณุ)  มหาเทพแห่งจักรวาล ประทานพร

    ด้านการงาน การเงิน ขจัดอุปสรรค ครอบครัวบริบูรณ์

        คำสวดไหว้       ศรี สัตกุรุ ทัตตาเตร ยายะ นะมะหะ (3 จบ) อธิฐานขอพร 

 

                                  @@@@@@@@@@@@@@@      

                 

คาถาบูชาพระประจำวันเกิด

การบูชาพระประจำวันเกิดด้วยการสวดมนต์ และปิดทอง จะช่วยขจัดปัญหา

และอุปสรรคต่างๆ

1)  พระปางถวายเนตร สำหรับผู้เกิดวันอาทิตย์

               อุเทตะปัญจักขุมา (สวดกลางคืนเปลี่ยนเป็น อะเปตะปัญจักขุมา)

     เอกะราชา หะริสสะ วัณโณ ปะฐะวิปปะภาโส ตัง ตัง นะมัสสามิ

     หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภาสัง ตะยัชชะคุตตา

               วิหะเรมุ ทิวะสัง (สวดกลางคืนเปลี่ยนเป็น รัตติง) เย พราหมมะณา

     เวทะคุ สัพพะ ธัมเม เต เม นะโม เต จะ มัง ปาละยันตุ นะมัตถุ พุทธานัง นะมัตถุ

    โพธิยา นะโม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา อิมัง โส ปะริตตัง กัตวา โร

                จะระติ เอสะนา (สวดกลางคืนเปลี่ยนเป็น วาสะมะกัปปะปิติ) ฯ

                                   (สวดกลางวัน ๖ จบ และ กลางคืน ๖ จบ) 

  

2)  ปางห้ามพยาธิ (ห้ามญาติ) สำหรับผู้เกิดวันจันทร์

                 ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัตโท

     ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ

                 ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคุลัญจะ โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท

     ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง ธัมมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ ฯ 

                 ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคุลัญจะ โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท

     ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง สังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ ฯ (สวด ๑๕ จบ)

 

  3)  พระปางไสยา สำหรังผู้เกิดวันอังคาร

                 ยัสสานุภาวะโต ยักขา เนวะ ทัสเสนติ ภิงสะนัง ยัมหิ เจวานุยุญชันโต

      รัตตินทิวะมะตันทิโต สุขัง สุปะติ สุตตโต จะ ปาปัง กิญจิ นะปัสสะติ

      เอวะมาทิคุณูเปตัง ปะริตตันตัมภะณามะ เห ฯ (สวด ๘ จบ)

  

4)  พระปางอุ้มบาตร สำหรับผู้เกิดวันพุธ

                 สัพพาสิ วิสะชาตีนัง ทิพพะมันตาคะทัง วิยะ ยันนาเสติ วิสัง โฆรัง

      เสสัญจาปิ ปะริสสะยัง อาณักเขตตัมหิ สัพพัตตะ สัพพะทา สัพพะ ปาณินัง

      สัพพะโสปิ นิวาเรติ ปะริตตันตัม ภะณามะ เห ฯ (สวด ๑๗ จบ)

  

      พระปางมารวิชัย สำหรับผู้เกิดวันพุธ (กลางคืน)

                  กินนุ สันตะระมาโน ราหุ สุริยัง (สวดกลางคืนเปลี่ยนเป็น จันทัง)

      ปะมุญจะสิ สังวิคคะรูโป อาคัมมะ

                  กินนุ ภิดต วะ ติฎฐะสิติ สัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง สุเภ

      พุทธะคาถาภิคิโตมหิ โน เจ มุญเจยยะ สุริยันติ (สวดกลางคืนเปลี่ยนเป็น จันทิมันติ)

                   (สวดกลางวันและกลางคืน วันละ ๑๒ จบ)

  

5)  พระปางสมาธิ สำหรับผู้เกิดวันพฤหัสบดี

                    ปูเรนตัมดพธิสัมภาเร นิพพัตตัง โมระโยนิยังเยนะ สังวิหิตารักขัง

      มะหาสัตตัง วะเนจะรา จิรัสสัง วายะมันตาปิ เนวะ สิกขิงสุ คัณหิตุง

      พรหมะมันตันติ อักขาตัง ปะริตตันตัมภะณามะ เห ฯ (สวดวันละ ๑๙ จบ)

  

6)  พระปางรำพึง สำหรับผู้เกิดวันศุกร์

                    อัปปะสันเนหิ นาถัสสะ สะสะเน สาธุ สัมมะเต อะมะนุสเสหิ จัณเฑหิ สะทา

     กิพพิสะการิภิ ปะริสานัญจะ ตัสสันนะ มะหิงสายะ จะ คุตติยา ยันเทเสสิ มะหาวิโร

     ปะริตตันตัม ภะณามะ เห ฯ (สวดวันละ ๒๑ จบ)

  

7)  พระปางนาคปรก สำหรับผู้เกิวันเสาร์

                     ยะโตหัง ภะคินิ อะริยายะ ชาติยา ชาโต นาภิชานามิ สัญจิจจะปาณัง

     ชิวิตา โวโรเปตา เตนะ สัจเจนะ โสตถิ เต โหตุ โสตถิ คัพภัสสะฯ (สวดวันละ ๑๐ จบ)

  


อุปกรณ์ในการ บูชาพระพิฆเนศ

     1.รูปภาพ หรือ เทวรูปพระพิฆเนศ ที่เราบูชาอยู่
     2. ธูป หรือ กำยาน (อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งสองอย่าง)
     : ถ้าใช้กำยานแท่ง ให้ใช้ 1 อัน ใช้ได้ทุกกลิ่น ถ้าใช้กำยานผง ให้ตักใส่โถตามความเหมาะสม
     : ถ้าใช้ธูป จะใช้กี่ดอกก็ได้เพราะที่อินเดียจริงๆ แล้วไม่มีการกำหนดจำนวนธูปมาตั้งแต่โบราณ เนื่องจากเหตุผลที่จุดธูปก็คือ ต้องการถวายกลิ่นหอมแก่เทพ และ ให้ควันธูปเป็นสื่อนำคำอธิษฐานเราไปสู่ เทพ เพราะฉะนั้น ถ้าอยากประหยัดก็ใช้ 1 ดอกก็ได้  มีคนไทยเท่านั้นที่ถือว่าธูป 1 ดอกคือการไหว้ศพ ชาวฮินดูเค้าหยิบออกมาจากซองได้มากี่ดอกก็จุดเลย ไม่มีการนับ หรือถ้าจะให้สบายใจ ไหว้แบบคนไทยหรือจีน ก็ใช้ 3 ดอก 5 ดอก 9 ดอก
     3. กระถางธูป หรือ แท่นวางกำยาน ใส่ดิน หรือ ผงธูป ลงในกระถางธูปก่อนเพื่อให้สามารถปักธูปได้ สำหรับแท่นวางกำยานก็มีขายหลายแบบ ส่วนใหญ่ทำจากกระเบื้องเซรามิก ดินเผา ทองเหลือง ฯลฯ หรือจะซื้อถ้วยเล็กๆ ตื้นๆ แบบที่ใส่พริกน้ำปลา มาใช้แทนก็ได้
     4. ประทีป (ดวงไฟ เทียน ตะเกียงน้ำมัน การบูร) ใช้เป็นไฟส่องสว่าง ควรมี 2 ดวงซ้าย-ขวา หรือเทียน 2 เล่มถ้าใช้เทียน ก็ปักลงแท่นให้เรียบร้อย ถ้าใช้ตะเกียงน้ำมัน ตรวจสอบน้ำมันให้มีเพียงพอ


ขั้นตอนการบูชา

เพื่อการสวดบูชาให้ได้ผลสูงสุด ควรเลือกเวลาที่เงียบสงัด เช่น เช้าตรู่ หรือ ก่อนนอน จะได้ไม่มีเสียงรบกวนจากผู้อื่น
     1. นำของสังเวยทั้งหมด (น้ำ นม ผลไม้ ขนมหวาน) จัดวางไว้หน้าเทวรูป, รูปบูชา
     2. ดอกไม้ ถ้าเป็นช่อหรือดอกเดียวให้วางไว้ข้างหน้า ถ้าร้อยเป็นพวง สามารถนำไปคล้องที่พระกรหรือศาสตราวุธของเทวรูปได้
     3. จุดกำยาน ธูป ประทีป เทียน
     4. การพนมมือ ให้พนมมือแบนราบติดกันไม่ใช่แบบดอกบัวตูม แล้วตั้งจิตให้สงบนิ่ง
     5. เมื่อจิตสงบนิ่งแล้ว ให้ เริ่มสวดบูชา..ในเบื้องต้นสำหรับการบูชาพระพิฆเนศนั้น คาถาบูชาที่ส่วนใหญ่นิยมคือ อม ศรี คะเนศา ยะนะมะฮา (Om Shri Ganesha Yanamaha) ถ้ามีเวลาในการสวดบูชา แนะนำให้ทำสมาธิด้วยการสวดมนต์ โดยท่องบทเดียวกันให้วนไปเรื่อยๆ จะเป็น 108 จบก็ดี หรือจะเปิดเพลงขณะบูชาด้วยก็ดี ควรศึกษาและจำบทสวดมนต์ให้ได้หลายๆ บท เพื่อประโยชน์ในการทำสมาธิขณะสวดมนต์ หรือการสักการะในโบสถ์ วัด เทวาลัยต่างๆ
     6. ถวายไฟ หรือการทำ อารตี หากไม่สะดวกใช้ตะเกียงอารตี (ต้องใช้สำลีชุบน้ำมัน) สามารถถวายไฟแบบใช้เทียน หรือ การบูร ให้นำใส่ถาดแล้วจุดไฟ ยกขึ้นหมุนวนเป็นวงกลม (ตามเข็มนาฬิกา) 3 รอบ ต่อหน้าองค์เทวรูป หรือรูปภาพเทพที่เราบูชา แล้วใช้ฝ่ามืออังไฟ แล้วมาแต่ที่หน้าผาก เพื่อให้เกิดความสว่างแก่จิตและดวงปัญญา หรือแตะบริเวณอื่นๆ ที่เป็นโรคเจ็บป่วย
     7. ขอพรตามประสงค์ จากนั้นให้กล่าวคำว่า "โอม ศานติ...ศานติ...ศานติ" เพื่อขอความสันติให้บังเกิด เป็นอันเสร็จสิ้น
     8. ลาเครื่องสังเวย ถ้าจุดเทียน สามารถเป่าเทียนให้ดับได้เลย เพื่อป้องกันอัคคีภัย (ใช้เทียนเล่มเดิมนี้ จุดบูชาในวันต่อไปได้เรื่อยๆ จนเทียนหมด)ถ้าจุดธูปหรือกำยาน ต้องรอให้หมดดอก จึงจะลาเครื่องสังเวยได้
นำ เครื่องสังเวยต่างๆ ยกขึ้นจรดหน้า ผาก แล้วกล่าวว่า "โอม ปราสดัม ศิรสา กฤนาม"
เพื่อขออนุญาตลา เครื่องสังเวย อย่าทิ้งอาหารไว้ให้เน่า
น้ำเปล่า - สามารถนำมาล้างหน้าหรือแต้มหน้าผากเพื่อเป็นสิริมงคล
นมสด - ให้เททิ้งปล่อยไว้ค้างคืนจะทำให้นมบูด
ผลไม้และขนม - ยกออกมาใส่จาน เพื่อมาแบ่งกันทานในครอบครัว ถือเป็นอาหารทิพย์(ไม่ควรทานทั้งๆที่อยู่ในจานหรือถาดสำหรับถวาย เพราะห้ามใช้ปนกับของท่าน)
     9. ทำความสะอาด จาน แก้วน้ำ เชิงเทียน แท่นกำยาน ฯลฯ แล้วเก็บไว้ในที่เฉพาะ
การบูชาก็มีเพียงเท่านี้ ซึ่งเป็นการบูชาแบบกระชับ เลือกปฏิบัติแต่ละขั้นตอนตามความเหมาะสม ที่สำคัญให้ใส่ใจมากกว่า คือ ควรตั้งจิตให้เป็นสมาธิในขณะสวดบูชา และควรปฏิบัติให้ได้ทุกวัน จะเป็นสิริมงคลมาก

     ท่านใดที่ไม่ สามารถจัดหาเครื่องสังเวยต่างๆ ได้ติดต่อกันทุกๆวัน เช่น ขนม หรือผลไม้ ก็สามารถถวายน้ำเปล่าอย่างเดียวและจุดเทียน องค์ท่านโปรดให้บูชาตามแต่กำลังทรัพย์และฐานะของผู้ศรัทธา อาจจะเลือกถวายขนมกับผลไม้ให้หลากหลายสัปดาห์ละ 1 ครั้ง หรือถวายของบูชาครั้งใหญ่ๆ ในวันที่ตรงกับวันเกิดของตน
     จะบูชา อย่างไรก็ตาม หลักสำคัญคือ ขณะสวดบูชาให้ตั้งสติให้แน่วแน่ สร้างบรรยากาศให้เกิดสมาธิ สวดมนต์ให้ถูกต้อง บูชาด้วยใจที่บริสุทธิ์ ไม่ขอพรด้วยความโลภ ไม่ขอพรที่มีการสาบแช่งผู้อื่น ไม่ขอพรด้วยความท้าทาย หากปฏิบัติขั้นตอนใดผิดพลาดก็ให้ขอขมา บารมีขององค์ท่านก็คุ้มครองเราได้เท่าๆกัน

ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซด์ สยามคเณศดอทคอม


Online: 4 Visits: 4,395,075 Today: 87 PageView/Month: 51,185